Who coined the slogan “Jai Jawan Jai Kisan”?

Ans – Lal Bahadur Shastri